Fara í efni

Reglur Mannauðssjóðs

Starfsreglur Mannauðssjóðs 

Starfsmannafélags Kópavogs,

Starfsmannafélags Suðurnesja og

Starfsmannafélags Garðabæjar

Símenntunarstyrkir

Mannauðssjóður KSG veitir styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, svo sem vegna námskeiðs/starfs náms, námsgagnagerðar, útgáfu á námsefni og undirbúnings starfsmenntunar samkvæmt samþykktum sjóðsins.

Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn og stjórnir ofangreindra starfsmannafélaga. Stjórn sjóðsins getur að eigin frumkvæði sett sjálf á laggirnar verkefni fyrir aðila að sjóðnum.

Sjóðurinn veitir eingöngu styrk vegna kostnaðar við þátttöku félagsmanna Starfsmannafélags Kópavogs, Starfsmannafélags Suðurnesja og/eða Starfsmannafélags Garðabæjar í því fræðsluverkefni sem umsækjandi stendur fyrir.

Umsókn skal skila til sjóðsins á þar til gerðu eyðublaði. Stjórn Mannauðssjóðs KSG afgreiðir fyrst styrkloforð með samningi sem gerður er á milli stjórnar Mannauðssjóðs og styrkþega. Að verkefni loknu skal fylla út og skila til sjóðsstjórnar sérstöku uppgjörs eyðublaði/greinargerð. Fullnaðaruppgjör og greiðsla styrkja fer fram að verkefni loknu.

Allar umsóknir eru teknar fyrir á stjórnarfundum sem haldnir eru ársfjórðungslega eða eins oft og þurfa þykir.

1.Meta skal umsóknir með hliðsjón af því að námið nýtist starfssviðum stofnanna.

2.Hver stofnun getur fengið styrk vegna símenntunar á tveggja ára fresti (einu sinni á hverjum 24 mánuðum miðað við dagsetningu síðustu úthlutunar). Gildir ekki um hópstyrki náms- og kynnisferða.

3.Allir styrkir eru greiddir eftir að verkefni hefur náð fram að ganga og eru greiddir gegn framvísun kvittana fyrir kostnaði og staðfestingu um þátttöku.

4.Heimilt er að sækja um styrki sex mánuði aftur í tímann.

5.Ef stofnun hefur ekki nýtt sér styrk sem hún hefur fengið úthlutað sex mánuðum eftir tilkynningu þess efnis fellur styrkurinn niður.

Styrkir vegna náms- og kynnisferða stofnana

Við mat á umsóknum um styrk til stofnunar vegna náms- og kynnisferða starfsmanna gilda eftirfarandi reglur.

1.Náms- og kynnisferðir eru skipulagðar heimsóknir/námsferðir sem farnar eru í þeim tilgangi að kynna sér sambærilegt starf innanlands og/eða utan.

2 .Þegar tilskilin gögn liggja fyrir skulu eftirtalin atriði m.a. höfð til hliðsjónar við mat á umsóknum: a) Ákvæði í reglum og samþykktum Mannauðssjóðs KSG. b) Faglegt gildi ferðarinnar fyrir starf stofnunar og skal þá haft í huga hvort um er að ræða ráðsstefnu, kynningu og/eða tengsl við nýbreytni- eða þróunarstarf. c) Umfang dagskrár. Miða skal við að dagskrá náms- og kynnisferða standi yfir ekki skemur en sem nemur einum og hálfum degi erlendis. Innanlands skal dagskrá standa yfir ekki skemur en sem nemur einum heilum degi.

3.Styrkur til náms- og kynnisferða erlendis er kr. 100.000 fyrir ferðir innan Evrópu og kr. 130.000 fyrir ferðir utan Evrópu. Heimilt er að bæta við styrk vegna ferðakostnaðar innanlands ef fjarlægð frá heimabyggð að flugstöð er meira en 100 km. Ferðastyrkur er þó að hámarki kr. 30.000,-

4.Styrkur til náms- og kynnisferðir innanlands er kr. 30.000. Veittir eru styrkir vegna ferðakostnaðar og gistingar ef áfangastaður er í 100 km eða lengra frá heimabyggð. Sjóðurinn tekur þátt í gistikostnaði að hámarki kr. 8.000,- hver gistinótt.

5.Stofnanir hljóti að jafnaði ekki styrk oftar en á þriggja ára fresti vegna náms- og kynnisferða erlendis og á tveggja ára fresti vegna ferða innanlands.

6.Umsækjendur tilgreini styrki sem sótt er um til annarra aðila.

7.Umsóknum fylgi þátttakendalisti, staðfesting móttökuaðila, dagskrá og skýr sundurliðuð kostnaðaráætlun.

8.Styrkhöfum er skylt að skila sjóðsstjórn greinargerð á þar til gerðu eyðublaði að verkefni loknu, lokadagskrá ferðar, raun þátttakendalista, skýru sundurliðuðu kostnaðaryfirliti ásamt reikningum og greiðslukvittunum.

Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá framangreindum starfsreglum sbr. 4.gr. reglna um úthlutanir úr Mannauðssjóði KSG.