Lög félagsins

1. gr.

Félagið heitir Starfsmannafélag Garðabæjar (skammstafað STAG).

 

2. gr.

Félagið er stéttarfélag starfsmanna Garðabæjar svo og fyrirtækja í eigu bæjarins.

Tilgangur félagsins er meðal annars eftirfarandi:

a) Að annast kjarasamningsgerð og vera í fyrirsvari fyrir hönd starfsmanna varðandi kjarasamningsmál samkvæmt lögum og reglugerð um kjarasamninga sveitarfélaga.

b) Að gæta hagsmuna félaga sinna launalega, félagslega og faglega, t.d. um starfskjör, eftirlaun og önnur réttindi og skyldur.

c) Að sinna fræðslu m.a. með styrkjum úr menntasjóði.

d) Að starfrækja orlofshús og annað það sem bæta kann kjör félagsmanna í orlofi.

e) Að veita styrki skv. reglum þar um ef félagsmenn verða fyrir verulegum áföllum svo sem vegna veikinda, slysa eða dauðsfalla.

f) Að stuðla að auknu samstarfi opinberra starfsmanna og samvinnu launþegasamtaka.

 

3. gr.

Rétt til inngöngu í félagið eiga þeir sem eru ráðnir til starfa hjá bæjarfélaginu eða stofnunum þess og gerður hefur verið skriflegur ráðningarsamningur við sem kveður á um félagsaðildina.

Ákvörðun um félagsaðild er hægt að vísa til stjórnar.

 

4. gr.

Hver sá félagi sem segir upp starfi og gengur úr ráðningarsambandi við bæjarfélagið eða stofnanir þess missir öll félagsréttindi frá sama tíma.

Eftirlaunaþegar geta verið áfram í félaginu sem gjaldfrjálsir aukafélagar og skal þeim gefinn kostur að fjalla um sérmál er varða rétt þeirra og hagsmuni en aðra aðild eiga þeir ekki að félaginu.

Félagsmenn geta óskað þess að stjórn félagsins hafi afskipti af ráðningarkjörum, starfskjörum, eftirlaunum, brottvikningu og öðru því sem skiptir máli í samræmi við tilgang félagsins.

 

5. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm aðalmenn og tveir varamenn. Skal hún kosin á aðalfundi í bindandi kosningu til tveggja ára í senn. Kosning skal vera skrifleg ef fleiri eru í kjöri en kjósa skal.

Formaður og ritari skulu kosnir sérstaklega en þó aldrei báðir á sama árinu. Einnig skal kjósa þrjá meðstjórnendur og tvo varamenn. Ritari skal jafnframt vera varaformaður.

Enginn er löglega kosinn í aðalstjórn nema hann fái að minnsta kosti helming greiddra atkvæða.

Stjórnin kýs úr sínum hópi gjaldkera.

Tveir skoðunarmenn ársreikninga og einn til vara eru kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn.

 

6. gr.

Félagið starfrækir menntasjóðsnefnd. Í henni sitja tveir aðalmenn og tveir varamenn og skulu þeir kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn. Annar aðalmaðurinn skal tilnefndur af stjórn félagsins.

Æskilegt er að báðir aðalmenn gangi ekki úr nefndinni á sama tíma.

 

7. gr.

Félagið starfrækir orlofsnefnd. Í henni sitja þrír aðalmenn og tveir varamenn og skulu þeir kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn. Einn af aðalmönnum skal tilnefndur af stjórn félagsins.

Æskilegt er að allir aðalmenn gangi ekki úr nefndinni á sama tíma.

 

8. gr.

Stjórn félagsins veitir styrki skv. samþykktum reglum þar um til að mæta verulegum áföllum svo sem vegna veikinda, slysa eða dauðsfalla. Félagsmönnum er skylt að veita stjórn allar upplýsingar sem óskað er eftir til að geta úthlutað styrkjum þessum samkvæmt samþykktum reglum.

 

9. gr.

Á hverjum vinnustað þar sem starfa fimm eða fleiri félagsmenn skal í septembermánuði annað hvert ár fara fram val trúnaðarmanns. Valið skal síðan tilkynnt félagsstjórn.

Berist eigi tilkynning fyrir 10. október skal félagsstjórn skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það félögum á viðkomandi vinnustað.

Félagsstjórn setur trúnaðarmönnum starfsreglur.

Trúnaðarmenn þessir mynda ásamt stjórn trúnaðarráð félagsins. Hlutverk trúnaðarráðs er að afgreiða á fundum sínum smærri mál og ræða og undirbúa stærri mál fyrir félagsfundi. Trúnaðarmenn skulu vera félagsstjórn til aðstoðar og styrktar í starfi hennar á hverjum tíma svo og við samningagerð. Trúnaðarráð skal boðað til samráðsfundar tvisvar á ári, vor og haust.

Nánari starfsreglur má ákveða á lögmætum félgsfundi.

10. gr.

Stjórn félagsins skal boða til félagsfundar svo oft sem þurfa þykir. Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en í apríl ár hvert. Skal til hans boðað með að minnsta kosti sjö daga fyrirvara. Hafi stjórn borist breytingartillögur um lög félagsins skulu þær kynntar í aðalfundarauglýsingu. Tíu félagsmenn eða fleiri geta krafist þess skriflega að fundur verði haldinn í félaginu og skulu þeir tilgreina fundarefni. Er stjórn þá skylt að kalla saman fund innan sjö daga.

 

11. gr.

Félagsfundi skal boða með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara með fundarboði til félagsmanna eða með áberandi auglýsingu á vinnustað. Jafnan skal tilgreina fundarefni í fundarboði. Allir félagsfundir eru lögmætir ef þeir hafa verið boðaðir samkvæmt fyrirmælum þessarar greinar.

Takist ekki að ljúka aðalfundarstörfum á einum fundi skal boða til framhaldsaðalfundar með sama hætti.

12. gr.

Dagskrá aðalfundar félagsins skal vera eftirfarandi:

a) Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins fyrir liðið ár.

b) Lagðir fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir liðið ár.

c) Lagabreytingar enda hafi tillögur til breytinga borist stjórn félagsins a.m.k. hálfum mánuði fyrir aðalfund.

d) Tekin ákvörðun um félagsgjald.

e) Kosin stjórn samkvæmt 5. gr.

f) Kosnir skoðunarmenn ársreiknings skv. 5. gr.

g) Kosning fulltrúa í menntasjóðsnefnd skv. 6. gr.

h) Kosning fulltrúa í orlofsnefnd skv. 7. gr.

i) Önnur mál.

13. gr.

Fundum skal stjórnað eftir venjulegum fundarsköpum. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála nema við lagabreytingar þar sem þarf 3/5 hluta greiddra atkvæða fundarmanna til þess að breyting sé löglega samþykkt. Þegar kosning er bundin má ekki kjósa um aðra en þá sem tilnefndir hafa verið. Þegar meirihluta greiddra atkvæða þarf til að ná kosningu og það næst ekki í fyrstu umferð skal kosið að nýju um þá tvo sem flest atkvæði hlutu. Ef tveir eða fleiri fá jafnmörg atkvæði ræður hlutkesti úrslitum.

14. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Til þess að standa straum af kostnaði við starfsemi félagsins greiða félagsmenn árgjald samkvæmt ákvörðun aðalfundar og skal miðast við hundraðshluta fastra launa. Í félagsgjaldi er innifalið árgjald til BSRB samkvæmt ákvörðun bandalagsins.

15. gr.

Félagið verður ekki lagt niður eða sameinað öðru félagi nema að undangengnu samþykki félagsmanna.

 

Lög þessi hafa verið í gildi frá því í júní 1993 með áorðnum breytingum í maí 1999 og nóvember 2011.